EXTRA sleva při nákupu nad 1000Kč - 3%, nad 2000Kč - 5%, nad 3000Kč - 7%, nad 4000Kč - 10% ! Kombinovatelná s jinými slevami.

Reklamační řád

Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinný reklamaci bezodkladně uplatnit u prodejce podle platného Reklamačního řádu.

Na vyřizování reklamací se vztahuje Reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informovaný o podmínkách a způsobu prodeje a reklamace zboží včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit, a o vyřizování záručních oprav. Reklamace se řídí Zákonem o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a také Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Reklamační řád se vztahuje na zboží koupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce www.giftak.cz. 

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na to zboží, který vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající.

Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je zpravidla napsaná v Záručním listě přiloženém k výrobku. Pokud není ke zboží Záruční list přiložen, platí všeobecná záruční doba 24 měsíců a dokladem je pokladní doklad nebo faktura o prodeji.

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Pokud tak neučiní, může uplatnit nárok z vad zjištěných po této prohlídce jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí.

Kupující je povinen reklamovat vady zboží bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo na bezplatné odstranění vady.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

- odevzdáním opraveného zboží

- výměnou zboží

- vrácením kupní ceny zboží

- proplacením přiměřené slevy z kupní ceny zboží

- důvodným zamítnutím reklamace zboží

Prodávající je povinen vydat písemný doklad a to nejpozději do 30 dní od uplatnění reklamace.

Reklamace se nevztahuje na tyto případy:

Pokud vada nebo poškození vznikly prokazatelně používáním, které je v rozporu s dodaným návodem pro použití (např.: připojení na nedovolené zdroje el. proudu) nebo nesprávným zacházením uživatele.

Prokazatelným nedovoleným zásahem do přístroje.

Pokud jsou v Záručním listě zjevně změněny údaje nebo je na výrobku odlišné výrobní číslo než to v Záručním listě.

Pokud vada vznikla nesprávným pěstováním či chováním živých tvorů nebo rostlin.

Prodejce není povinen vyřídit reklamaci za škody způsobené dopravcem (takovou reklamaci je zákazník povinen ohlásit u dopravce ihned po převzetí zboží)

Pozor! Při reklamaci dopravy, tedy způsobu nebo doby doručení balíku, poškození zboží při přepravě je nutné vyfotit obal, vnitřní výplň balíku, nálepky na balíku (adresát a případně nálepky "křehké") a poškozené zboží. S těmito fotkami se můžete obrátit na nás nebo přímo na dopravce a to nepozději do 3 dnů od převzetí!

Později podané reklamace (i když zjevné) nebudeme vyřizovat kladně.

Reklamace se také nevztahuje na poškození zboží živelnými katastrofami.